Samorządy

Oferta skierowana do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).
Naszą misją jest dostarczanie aktualnych danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformatycznych, ułatwiających samorządowcom realizację powierzonym im codziennych zadań i obowiązków.
Oferujemy modułowy produkt, który spełni aktualne potrzeby danej gminy czy starostwa powiatowego.

ArchiPOL

W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym prowadzonym przez GUGiK, przechowywane są setki tysięcy zdjęć fotogrametrycznych pozyskiwanych od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Na ich podstawie, jesteśmy w stanie opracować kartometryczne ortofotoplany będące nieocenionym źródłem wartościowych danych o terenie i jego przeszłości. Archiwalne ortofotoplany znajdują zastosowanie między innymi przy pracach planistycznych, analizach przebiegu granic nieruchomości, badaniach historycznych i wielu innych.

Aby spopularyzować wykorzystanie tych historycznych zobrazowań przygotowaliśmy aplikację mapową ArchiPOL, prezentującą zasięgi archiwalnych zdjęć lotniczych z różnych okresów dla całego kraju. Dodatkowo, aplikacja umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o dostępności zdjęć historycznych dla obszaru wybranej gminy.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!

Link do aplikacji:  http://mapy.fotoraporty.pl/ArchiPOL/


Aktualna ortofotomapa

Ortofotomapę opracowujemy na podstawie zdjęć lotniczych o rozdzielczości (GSD) kilku centymetrów pozyskiwanych są za pomocą samolotu załogowego lub przy użyciu statków bezzałogowych. Dostęp do aktualnej ortofotomapy:
– ułatwia samorządowcom realizację powierzonym im codziennych zadań i obowiązków, np. prac związanych z planowaniem przestrzennym, kontrolę inwestycji, lokalizowanie nielegalnego wyrębu zieleni czy dzikich wysypisk śmieci;
– umożliwia potencjalnym inwestorom ocenę atrakcyjności wybranych fragmentów z obszaru gminy,
– stanowi źródło wizualnej informacji dla mieszkańców np. przy zakupie działki czy wypełnianiu urzędowych wniosków.

Opracowaną ortofotomapę udostępniamy w formie usługi sieciowej WMS, przez co dostęp do danych jest możliwy w różnorodnym oprogramowaniu, Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) , krajowym geoportalu, a także w portalach mapowych. Przykłady portali mapowych znajdziecie tutaj.

Archiwalna ortofotomapa

Oferujemy opracowanie archiwalnej ortofotomapy na podstawie historycznych zdjęć lotniczych, których dostępność dla wielu miejsc w Polsce sięga lat 50′ ubiegłego wieku.

Produkt stanowi nieocenione źródło informacji o zagospodarowaniu terenu sprzed wielu lat.

Kartometryczna archiwalna ortofotomapa może z powodzeniem zasilić istniejący w samorządzie System Informacji Przestrzennej. 

Baza obiektów azbestowych

Usługa obejmuje identyfikację budynków pokrytych azbestem na terenie jednostki samorządu terytorialnego oraz pozyskanie danych dla zidentyfikowanych budynków w oparciu o EGiB oraz PRG. 

W zależności od potrzeb klienta oferujemy:
– identyfikację obiektów pokrytych azbestem oraz budowę bazy danych zawierających wyroby azbestowe,
– weryfikację i aktualizację istniejącej bazy danych zawierających wyroby azbestowe.


W trakcie świadczenia usługi spółka Fotoraporty nie wchodzi w posiadanie danych osobowych o właścicielach działek i lokali.

Podatek deszczowy

Usługa polega na wykonaniu pomiarów fotogrametrycznych, wskazanych przez samorządowców, nieruchomości.

W zakres pomiarów wchodzą: obliczenie pól powierzchni dachów, podjazdów betonowych, chodników i innych nawierzchni o znikomym współczynniku retencji oraz zestawieniu sumarycznych powierzchni biologicznie nieczynnych z całkowitą powierzchnią nieruchomości.

Wynikiem prac jest raport przedstawiający stosunek procentowy powierzchni biologicznie nieczynnej do powierzchni całkowitej nieruchomości. Opracowany raport może służyć do wyliczenia kwoty podatku deszczowego. 

Profesjonalne szkolenia

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, dzięki której realizujemy atrakcyjne szkolenia z zakresu:

– fotogrametrii i przetwarzania danych 3D,

– przetwarzania danych przestrzennych w oprogramowaniu klasy GIS,

– teledetekcji satelitarnej.