Samorządy

Oferta skierowana do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).
Naszą misją jest dostarczanie aktualnych danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformatycznych, ułatwiających samorządowcom realizację powierzonym im codziennych zadań i obowiązków.
Oferujemy modułowy produkt, który spełni aktualne potrzeby danej gminy czy starostwa powiatowego.

Baza obiektów azbestowych

Usługa obejmuje identyfikację budynków pokrytych azbestem na terenie jednostki samorządu terytorialnego oraz pozyskanie danych dla zidentyfikowanych budynków w oparciu o EGiB oraz PRG. 

W zależności od potrzeb klienta oferujemy:
– identyfikację obiektów pokrytych azbestem oraz budowę bazy danych zawierających wyroby azbestowe,
– weryfikację i aktualizację istniejącej bazy danych zawierających wyroby azbestowe.


W trakcie świadczenia usługi spółka Fotoraporty nie wchodzi w posiadanie danych osobowych o właścicielach działek i lokali.

Podatek deszczowy

Usługa polega na wykonaniu pomiarów fotogrametrycznych, wskazanych przez samorządowców, nieruchomości.

W zakres pomiarów wchodzą: obliczenie pól powierzchni dachów, podjazdów betonowych, chodników i innych nawierzchni o znikomym współczynniku retencji oraz zestawieniu sumarycznych powierzchni biologicznie nieczynnych z całkowitą powierzchnią nieruchomości.

Wynikiem prac jest raport przedstawiający stosunek procentowy powierzchni biologicznie nieczynnej do powierzchni całkowitej nieruchomości. Opracowany raport może służyć do wyliczenia kwoty podatku deszczowego. 

Aktualna ortofotomapa

Zdjęcia lotnicze o rozdzielczości (GSD) kilku centymetrów pozyskiwane są za pomocą samolotu załogowego lub przy użyciu statków bezzałogowych. W zależności od wielkości obszaru, struktury przestrzeni powietrznej, ukształtowania terenu i wymagań Klienta dobierana jest technologia akwizycji zdjęć.

Wynikowa ortofotomapa zawsze cechuje się najwyższą jakością i spełnia dokładności lokalizacji na poziomie +/- 2 piksele w płaszczyźnie XY.

Opracowaną ortofotomapę udostępniamy w formie usługi sieciowej, przez co dostęp do danych jest możliwy w różnorodnym oprogramowaniu, Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) czy krajowym geoportalu.

Archiwalna ortofotomapa

Oferujemy opracowanie archiwalnej ortofotomapy na podstawie historycznych zdjęć lotniczych, których dostępność dla wielu miejsc w Polsce sięga lat 50′ ubiegłego wieku.

Produkt stanowi nieocenione źródło informacji o zagospodarowaniu terenu sprzed wielu lat.

Kartometryczna archiwalna ortofotomapa może z powodzeniem zasilić istniejący w samorządzie System Informacji Przestrzennej. 

Profesjonalne szkolenia

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, dzięki której realizujemy atrakcyjne szkolenia z zakresu:

– fotogrametrii i przetwarzania danych 3D,

– przetwarzania danych przestrzennych w oprogramowaniu klasy GIS,

– teledetekcji satelitarnej.