Realizacje

Wytwarzamy produkty fotogrametryczne o szerokim zastosowaniu.

Należą do nich: zdjęcia niskiego pułapu pozyskiwane w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, numeryczne modele wysokościowe, chmury punktów wysokościowych, ortofotomapy i fotoplany, mapy cech powierzchni, warstwy i bazy danych obiektów, a także wiele, wiele więcej.

Ko-rejestracja zdjęć niskiego pułapu z wykorzystaniem systemu zaopatrzonego w układ dwóch kamer, rejestrujących w zakresach promieniowania niebieskiego, zielonego, czerwonego i podczerwonego, umożliwia ocenę kondycji roślin. W oparciu o wybrane wskaźniki spektralne możliwa jest ocena stanu osobników budujących drzewostan, jak również detekcja obszarów o różnym stopniu uwilgotnienia.

Zdjęcia niskiego pułapu stanowią źródło wysoko-rozdzielczej informacji przestrzennej. Na podstawie ich interpretacji możliwa jest detekcja obiektów i procesów przyrodniczych. Jednym z możliwych zastosowań jest identyfikacja płatów roślinności podwodnej. W wypadku obserwacji dna prowadzonej w zakresie widzialnym kluczowe znaczenie ma stan fizyko-chemiczny wód, a szczególnie mętność.

Bezzałogowe statki powietrzne są efektywnym źródłem informacji na temat stanu technicznego obiektów infrastruktury i potężnym narzędziem dla potrzeb kontroli zgodności prowadzonych prac inwestycyjnych z harmonogramem. W oparciu o wysoko-rozdzielcze ortofotomapy i numeryczne modele wysokości możliwa jest kontrola zgodności parametrów technicznych inwestycji z założeniami projektowymi.

Dane obrazowe rejestrowane z uwzględnieniem kanału bliskiej podczerwieni to bogate źródło informacji dla rolników. W oparciu o takie dane możliwe jest wyznaczanie niektórych wskaźników wegetacyjnych stanowiących efektywne narzędzie oceny stanu fizjologicznego osobników. W oparciu o zmienność wartości tych wskaźników możliwe jest precyzyjne planowanie działań polowych, którego skutkiem może być ograniczenie kosztów ponoszonych na nawozy i środki ochrony roślin.

Obrazy pozyskiwane z wykorzystaniem technologii bezzałogowych statków powietrznych umożliwia prowadzenie obserwacji mikrorzeźby terenu. Daje to możliwość detekcji naturalnych form jak również przejawów przekształceń antropogenicznych, w tym obiektów technicznych. Możliwa staje się szybka ocena stanu takich obiektów, a nawet monitorowanie ukierunkowane na wczesne wykrywanie geozagrożeń związanych z ruchami masowymi w dużej skali.

Wykorzystując pozyskane zdjęcia tworzymy ortofotomapy, czyli mozaiki wielu zdjęć, poddane takiemu przekształceniu geometrycznemu w wyniku, którego każdy obiekt widoczny jest tak, jakby był obserwowany dokładnie z góry. Produkty takie są niezastąpionym źródłem rzeczywistego położenia obiektów w przestrzeni.

Detekcja obiektów takich jak woda, budynki, czy elementy infrastruktury technicznej możliwa jest dzięki różnorodnym metodom klasyfikacji wykorzystującym jako zbiór wejściowy dane obrazowe i wysokościowe. Wykorzystując wyniki klasyfikacji można mierzyć ilość obiektów i natężenie zjawisk, które na obrazie surowym są niedostępne ze względu na nadmiarowość informacji.

Wysokorozdzielcze ortofotomapy niskiego pułapu są doskonałym źródłem informacji, które może posłużyć do inwentaryzacji zasobu, np. liczebności pojazdów.

Chmura punktów wysokościowych pozyskiwana z niskiego pułapu pozwala lepiej zrozumieć budowę przestrzenną analizowanego obiektu. Bardzo gęste chmury punktów pozwalają szacować niektóre kryteria oceny stanu technicznego, identyfikować zjawiska dewastacji, a nawet stanowić źródło informacji przestrzennej wspomagającej wybór właściwej lokalizacji inwestycji.

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa