Georaportowanie
Usługa kompleksowa

Usługa kompleksowa obejmuje wszystkie kroki niezbędne do wykonania georaportu. Takie podejście pozwala zintegrować cały proces raportowania, obniżyć koszty i w prosty sposób zapewnić powtarzalność wyniku, co szczególnie ważne jest w przypadku budowy systemów geomonitoringu.

01

Analiza potrzeb klienta i uzgadnianie zakresu projektu

Etap ten obejmuje uzgodnienie potrzeb klienta czyli identyfikację informacji przestrzennej, która potrzebna jest klientowi. Na tym etapie ustalany jest cel zlecenia i ogólna droga prowadząca do jego osiągnięcia.
02

Przygotowanie projektu misji fotolotniczej

Następnie określane są krytyczne warunki uzyskania interesującej informacji przestrzennej, tj. minimalne warunki meteorologiczne i środowiskowe niezbędne dla bezpiecznej realizacji misji, zakres niezbędnych zezwoleń, szczegóły techniczne takie jak rozdzielczość przestrzenna opracowań, prędkość statku powietrznego, pułap wykonywanych nalotów, a także specyfikacja kolejnych etapów projektu.
03

Wykonanie prac terenowych

Kolejny etap obejmuje założenie niezbędnych pomiarów kalibracyjnych i walidacyjnych, takich jak stabilizacja lokalnej osnowy geodezyjnej i punktów kontrolnych, jak również realizację misji fotolotniczej.
04

Przetwarzanie danych fotogrametrycznych

Na podstawie uzyskanych danych generowane są podstawowe opracowania fotogrametryczne, takie jak chmura punktów, ortofotomapa, czy numeryczne modele wysokościowe, stanowiące aktualny materiał do analiz przestrzennych.
05

Analiza danych przestrzennych

Wykorzystując opracowania fotogrametryczne przeprowadzane są w zależności od potrzeb: pomiary geometryczne, wektoryzacja obiektów, klasyfikacje teledetekcyjne, obliczenia prognostyczne i symulacyjne. Do takich analiz może należeć np. pomiar objętości bryły, wyznaczenie głównych dróg spływu, czy wyznaczenie sumy rocznego natężenia promieniowania słonecznego.
06

Konstrukcja geoportalu i zarządzanie danymi

Wykorzystując wyniki poprzednich etapów tworzony jest geoportal, służący do wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych.
07

Przygotowanie raportu

Tworzony jest raport obejmujący sprawozdanie z przeprowadzonych prac, a także wyniki analiz przestrzennych wraz ze stosownym opisem, umożliwiający dogłębne rozpoznanie analizowanego problemu.

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa