Geodezja

Fotogrametria znajduje coraz szersze zastosowanie w pracach geodezyjnych takich jak opracowywanie map do celów projektowych, modernizacje EGiB, inwentaryzacje powykonawcze obiektów czy prace prawne. Jako dostawca usług fotogrametrycznych, pomagamy wdrażać te nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy firm geodezyjnych.

Ortofotomapa

Opacowujemy ortofotomapy o najwyżej jakości i dokładności lokalizacji na poziomie +/- 2 piksele (GSD = 2-10cm) w płaszczyźnie XY.

Nasze ortofotomapy z łatwością można wczytać jako podkład do map prowadzonych w oprogramowaniu geodezyjnym. Dzięki temu, bardzo szybko można zidentyfikować obiekty nieujawnione w bazach powiatowych jak również ujawnione w sposób nieprawidłowy (wymagające usunięcia lub wykonania aktualizacyjnych pomiarów terenowych).

Pomiary stereoskopowe

Poza opracowaniami ortofotomap, świadczymy również usługi pomiarowe z wykorzystaniem fotogrametrycznej stacji stereoskopowej.

Uzyskujemy tą metodą najwyższe dokładności osiągalne z pułapu lotniczego (ok. 1-2px), czyli porównywalne z metodami GNSS RTN. 

Technologia ta może zostać wykorzystana do pomiaru szczegółów terenowych wchodzących w skład baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.

Numeryczny model terenu (NMT)

Przy użyciu metod fotogrametrycznych tworzymy szczegółowe modele rzeźby terenu. Produkty te mogą zostać wykorzystane w celu wygenerowania warstwic, opracowania map spadków, obliczeń objętości, analizy widoczności i wielu innych.

Stosując zaawansowane metody przetwarzania danych przestrzennych, do modeli terenu jesteśmy w stanie włączyć dane pochodzące z innych źródeł – np. pomiarów naziemnych, obserwacji stereoskopowych, skaningu laserowego, digitalizacji materiałów analogowych itd.

Dzięki temu, opracowane przez nas NMT charakteryzują się wysoką dokładnością i szczegółowo prezentują wszystkie linie szkieletowe powierzchni terenu.

Elastyczność

W zależności od wielkości obszaru, struktury przestrzeni powietrznej, ukształtowania terenu i wymagań Klienta dobieramy technologię akwizycji zdjęć.

Jako dostawca usług fotolotniczych zarówno związanych z lotnictwem załogowym jak również BSP (bezzałogowymi statkami powietrznymi), jesteśmy w stanie w atrakcyjnej cenie zaoferować nasze produkty nawet dla niewielkich czy też mocno rozproszonych zakresów opracowania.

Staramy się, aby fotogrametria przestała kojarzyć się w środowisku geodezyjnym jako technologia bardzo użyteczna, ale nadwyrężająca w dużym stopniu budżet projektu.