Budownictwo

Kompleksowe wsparcie inwestycji budowlanych z wykorzystaniem fotogrametrii niskiego pułapu. Dostarczamy wysokorozdzielcze, dokładne opracowania pomocne na etapach projektowania, budowy i eksploatacji inwestycji. Krótki czas opracowania, prezentacja wyników w postaci serwisu WebGIS oraz inżynieryjne podejście do raportowania wyników to główne zalety naszej oferty.

Ortofotomapa

Dostarczamy wysokorozdzielcze ortofotomapy (GSD = 2-5cm), które cechują się dokładnością lokalizacji na poziomie +/- 2 piksele w płaszczyźnie XY.

Nasze ortofotomapy z łatwością można wczytać jako podkład do projektów/map prowadzonych w środowisku CAD/GIS. Pozwala to na szybką weryfikację aktualności i kompletności danych wektorowych.

Ponadto, na fotografiach zostają uwiecznione obiekty i zjawiska, które nie wchodzą w treść standardowej mapy zasadniczej – np. oznakowanie drogowe, obecność wszelkich ruchomości, czy stan drożności rowu melioracyjnego.

Inwentaryzacja placu budowy

Sytuacje, w których wykonawca odstępuje od dalszej realizacji prac, niestety stanowią istotny element rynku budowlanego. Inwestor zostaje pozostawiony nie tylko z pospiesznie opuszczonym placem budowy, ale często z obowiązkiem rozliczenia prac zrealizowanych przez rozmaitych podwykonawców i dostawców materiałów.

Fotogrametryczne zinwentaryzowanie stanu „0” budowy pozwala skonfrontować zeznania stron w zakresie rozliczeń finansowych oraz pomaga w zabezpieczeniu inwestycji do czasu wznowienia prac. Zebrane dane są też wyjątkowo cenne dla inwestora i kolejnych wykonawców w procesie wyceny prac niezbędnych do sfinalizowania inwestycji.

Raport inwentaryzacyjny, będący wynikiem naszych prac, może stanowić materiał dowodowy w sytuacji, w której dotychczasowy wykonawca bądź inwestor zdecydują się na skierowaniu sprawy na drogę sądową.


Monitoring inwestycji liniowych

Wykorzystanie cyklicznie wykonywanych (a zatem zawsze aktualnych) zobrazowań lotniczych daje bardzo szerokie możliwości usprawniające przebieg procesów budowlanych, między innymi: 
– nadzorowanie postępu prac,                           
– analiza zgodności z projektem,                         
– bieżące pomiary aktualizacyjne,                         
– pomiary objętości kruszyw oraz zliczanie ilości innych materiałów składowanych na placu budowy,                
– sporządzanie raportów służących do cząstkowych rozliczeń podwykonawców,                                      
– identyfikacja zdarzeń niepożądanych (kradzież materiałów, uszkodzenia ogrodzeń, przestrzeganie zasad BHP).


Dane fotogrametryczne udostępnione w dedykowanej aplikacji WebGIS lub usługi WMS stanowią doskonałą płaszczyznę komunikacji zarówno dla inwestora, wykonawcy, projektanta jak też specjalistów różnych branż.


Wsparcie prac geodezyjnych

Wysokorozdzielcze ortofotomapy stanowią idealny materiał do porównywania treści mapy zasadniczej z aktualnym stanem zagospodarowania terenu.

Dzięki ich wykorzystaniu, można ograniczyć czas i pracochłonność prac terenowych do niezbędnego minimum, a wręcz wykonać część pomiarów na modelu fotogrametrycznym. Ponadto, takie podejście pozwala uniknąć wielu istotnych dla klasycznych metod pomiaru uciążliwości tj. utrudnione przekraczanie cieków wodnych, braku dostępu do ogrodzonych nieruchomości czy konieczność wstrzymywania ruchu w pasie drogowym.

Modelowanie rzeźby terenu

Na potrzeby zadań dotyczących rzeźby terenu (m.in. mapy spadków, analizy widoczności, obliczenia objętości mas ziemnych) tworzymy szczegółowe modele wysokościowe. Poza gęstym dopasowaniem obrazów, zastosowanie znajdują tu obserwacje stereoskopowe z wykorzystaniem cyfrowej stacji fotogrametrycznej. Regularną siatkę modelu uzupełniamy o wyznaczone z centymetrową dokładnością formy terenowe, tj. linie szkieletowe, linie nieciągłości oraz powierzchnie wyłączeń.

Nasze podejście zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność modeli, ale również wzmożoną odporność na wszelkiego rodzaju błędy pomiarowe.

Pomiary objętości hałd kruszywa

Zastosowanie fotogrametrii niskiego pułapu do pomiaru objętości materiałów sypkich niesie za sobą ogromne korzyści w porównaniu do klasycznych metod pomiaru:

– bezpieczeństwo – brak konieczności wchodzenia na hałdy osób wykonujących prace pomiarowe,

– szybkość – pomiar składowiska o powierzchni <10 hektarów można wykonać w kilkadziesiąt minut,

– dokładność – pomiar wykonywany jest z gęstością nawet kilkuset punktów/m2,

– kilkukrotnie niższy koszt opracowania,

– przedstawienie wyników na wysokorozdzielczej ortofotomapie składowiska.

Pomiary specjalistyczne

Fotogrametria bardzo mocno ogranicza potrzebę wykonywania pomiarów innymi metodami. Jako geodeci jesteśmy jednak świadomi, że nie zawsze może w pełni zastąpić inne dostępne technologie pozyskiwania danych przestrzennych – dlatego w celu zoptymalizowania czasu opracowania, kosztu i przede wszystkim maksymalnej jakości produktu końcowego, w realizowanych projektach wykorzystujemy również:
– naziemny skaning laserowy (TLS),
– pomiary GNSS RTK,
– tachimetria,
– wiele innych.